Ett viktigt energiarbete

Laddstolpe för elbilar

Tillsammans med mer än 179 allmännyttiga bostadsbolag är vi deltagare i ett av Sveriges allmännyttas miljöprogram kallat Klimatinitiativet.

Programmet samlar idag när 687 000 lägenheter över hela landet och sträcker sig fram till år 2030.

Våra mål till 2030

 • Att minska vår energianvändning (el/värme) med 30 procent (från 157 Kwh/kvm till 110 Kwh/kvm, med basår 2007).
 • Att vara helt fossilfria.

Sedan början av 90-talet har vi minskat vår koldioxidbelastning från 53 kg CO2/kvm till dagens 1,5 kg. Där ligger vi i toppskiktet bland samtliga bostadsbolag. Under samma period har vi minskat energianvändningen för uppvärmning från 210 Kwh/kvm till 110 Kwh/kvm, en minskning med 48 procent.

Vi har ingen fossil uppvärmning kvar!

Årsskiftet 2010/11 stängde vi ner våra sista oljepannor. En till bidragande anledning till vår minskade energianvändning är bytet från direktverkande el till fjärrvärme i området Bojsenburg och övergång till fjärrvärme i stort. Genom att investera i modern teknik och styrutrustning håller vi lättare koll på vår energianvändning. Vi har bytt ut alla gamla motorvärmaruttag till nya med tids- och temperaturstyrning, vilket har bidragit till en rejäl minskning av elanvändning. Vi har även bytt ut all utomhusbelysning till LED-belysning.

Vår kraft är vindkraft

Under 2008 väcktes vårt intresse för vindkraft och kort därefter köpte vi två nyuppförda vindkraftverk. De togs i drift i augusti 2008 och står placerade i Odarslöv, strax norr om Lund i Skåne. Det är en idealisk plats för vindkraft eftersom verken är placerade på en kulle med vidsträckt öppen åkermark omkring sig och eftersom klimatet inte innehåller några vindlösa köldperioder.

Verkens effekt är på 2 MW vardera, vilket betyder att de kommer att producera cirka 9 GWh elenergi under ett normalt år. Det motsvarar hela vårt elbehov! Tillsammans med användning av biobränslebaserad fjärrvärme utgör köpet av våra vindkraftverk ett väldigt viktigt led i vår strävan att enbart använda förnyelsebar energi.

Det här gör vi idag

 • Vi använder miljövänlig fjärrvärme.
 • Tack vare vindkraftverken är vi idag självförsörjande på fastighetsel.
 • Alla motorvärmarskåp styrs nu av tid och temperatur.
 • Våra fastigheter har snålspolande toaletter och duschar med sparmunstycke.
 • Vi mäter el och vatten individuellt i över 2 400 lägenheter, detta byggs ut kontinuerligt.
 • I ett antal områden har vi miljötvättstugor med självdoserande tvättmaskiner.
 • Antalet miljövänliga elbilar utökas kontinuerligt.

Dalapilot för grön utveckling

Dalarnas klimat- och energistrategi visar att energiomställningen är möjlig och kan bidra till hållbar ekonomisk tillväxt. Med gemensamma krafter genomför vi nu denna strategi!

Vi har fått denna utmärkelse för att vi är en förebild bland offentligt ägda fastighetsbolag.
Vi ser fördelar och möjligheter med att vidta åtgärder som skapar grön utveckling. Vi har goda kunskaper om vår egen energianvändning och ett strukturerat arbete för att identifiera och genomföra åtgärder.

Vårt åtagande som dalapilot

 • Fortsätta vårt arbete för att minska klimatpåverkan och effektivisera vår energianvändning.
 • Förmedla intresset och behovet av energiomställning i våra kundkontakter.
 • Agera som förebild och därigenom inspirera andra att göra goda insatser.
 • Dela med oss av våra erfarenheter.

Kontakta vår Energi- och miljöchef om du vill veta mer

Kenneth Ahlström

Energi- och miljöchef

023-458 34
kenneth.ahlstrom@kopparstaden.se